Iskolakezdés polgárőrökkel 

A tanévkezdet több szempontból fokozott veszélyeket rejthet a gyermekek számára, ezért a rendőrség ilyenkor kiemelt figyelmet fordít az iskolák környékére.

Szeptemberben az iskoláskorú gyermekek veszélyeztetettsége magasabb az átlagnál. A nyári vakáció után gyakorlatilag egyszerre, tömegesen jelennek meg a mindennapok közlekedésében, még él bennük a nyári, felszabadult állapot, ez csökkentheti az életkoruknál fogva egyébként is alacsony szintű veszélyérzetüket. Ezért szükséges, hogy a járművezetők felkészüljenek az elmúlt hónapoktól jelentősen eltérő szeptemberi közúti forgalomra, az őszi időszakkal járó speciális kockázatokra.

Az idei tanévkezdeti kampány nyitóállomásaként 2017. augusztus 31-én a székesfehérvári István Király Általános Iskolában az Országos Rendőr-főkapitányság, valamint az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság (ORFK-OBB) sajtótájékoztatót tartott, ahol a rendőrséget Óberling József rendőr ezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztályának vezetője képviselte.

A rendőrség évtizedek óta kiemelt feladatának tekinti a gyermekek védelmét. Az idei tanévben is folytatódik az immár kilenc éve működő „Az iskola rendőre” program, amely célja a kisiskolások biztonságos, balesetmentes közlekedésének, szabálykövető magatartásának elősegítése, közlekedési ismereteik bővítése, a gyermekek biztonságát veszélyeztető tényezők feltárása, megszüntetése. A helyi rendőri szervek a tanév megkezdése előtt valamennyi frekventált helyen lévő oktatási intézmény közvetlen környezetének közbiztonsági, közlekedési és bűnügyi helyzetét áttekintették és elemezték. Szeptemberben – a napi oktatás kezdetének és befejezésének időszakában – a rendőrség és a polgárőrség azon általános iskolák környékén, ahol ez közlekedésbiztonsági szempontból indokolt, kiemelt rendőri jelenlétet biztosít. A két szervezet demonstratív jelenléttel kívánja elősegíteni a gyermekek biztonságos közlekedését, fokozott figyelmet fordítva a gépjárművezetők jogkövető magatartására, különösen a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek megközelítésére, továbbá a biztonsági öv és a gyermekülés használatára.

A tanév során az iskolarendőr rendszeres kapcsolatot tart a tanintézmény vezetőségével, a diákokkal. Meghívás esetén jelen lesz a jelentősebb rendezvényeken (tanévnyitó, tanévzáró, fogadóóra, szülői értekezlet). Az iskolarendőr nevét, elérhetőségét a programban résztvevő iskolákban plakáton tesszük közzé. A 2017/2018-as tanévben közel 3000 oktatási intézményben teljesít majd szolgálatot iskolarendőr.

Az ORFK-OBB a program végrehajtását 20 ezer plakáttal, 100 ezer fényvisszaverő kulcstartóval, 100 ezer foglalkoztató füzettel (első osztályos tanulók részére), 25 ezer tornazsákkal, 50 ezer láthatósági mellénnyel, 40 ezer ív fényvisszaverő matricával, 30 ezer fényvisszaverő karpánttal, 100 ezer fluoreszkáló szilikonos karkötővel támogatta. Ezeket az eszközöket az iskolarendőrök juttatják el a programban részt vevő oktatási intézményekbe.

„Az iskola rendőre” program keretében folytatódik a „SuliMoped” program, valamint a felmenő rendszerű közlekedésbiztonsági vetélkedők is. A „SuliMoped” program tantervi órakereten kívül, többnyire e-learning képzés keretében valósul meg, amely összesen ezer – 8. osztályos általános iskolai – diák képzését jelenti.

A rendőrség több évtizedes tapasztalattal rendelkezik az iskolai bűnmegelőzési oktatás területén. A DADA program az általános iskolákban, az ELLEN-SZER a középiskolákban van jelen, a bűnmegelőzési tanácsadók állandó jelleggel tevékenykednek a középiskolákban.

Az iskolai programok összes területén kiemelt hangsúlyt kap a prevenciós tevékenység.

DADA program

A program nevében a betűk a dohányzás – alkohol – drog – AIDS fogalmakat jelölik, mivel elsődleges célja, hogy a gyermekek felismerjék az ezekben rejlő veszélyhelyzeteket. A program fő mondanivalója: tanuld meg a veszélyhelyzetet mindenkor felismerni, a következményeket jól átgondolva helyesen dönteni, ha kell elutasítani a neked ártó dolgokat, mindenképpen mondd el, hogy mi történt, és ha lehet, próbáld meg elkerülni az ilyen helyzeteket. A programot oktató rendőrök feladata, hogy olyan megoldási módokat ismertessenek meg a gyermekekkel, amelyeket személyiségükbe építve készségszinten, rutinszerűen alkalmazhatnak.

A 2016/2017-es tanévben a DADA program keretében az ország 187 településén, 300 iskola 1071 osztályában 23 778 gyermek vett részt, akiket 151 rendőr oktatott.

ELLEN-SZER program

A program főbb céljai az önálló gondolkodásra nevelés, a kritikai gondolkodás kialakítása, a csoportban működés megtanulása, az egyéni felelősség szerepének megmutatása, a döntési képesség fejlesztése, az összefüggésekben, rendszerben gondolkodás fejlesztése, a szociális kompetenciák, az empátia és az érzelmi intelligencia fejlesztése, a fiatalok értékrendjének a társadalom számára is hasznos formálása. A program alaptétele, hogy emelje a fiatalok biztonságát a legsúlyosabb devianciákkal, a bűnözéssel és a szerfogyasztással szemben. Tudatosítsa bennük, hogy a bűncselekményekkel szemben fel lehet és kell lépni, ne tűrjék el, hogy áldozat váljék belőlük, kérjenek segítséget, illetve áldozattá válásuk elkerülése érdekében alkalmazzák az oktatás során megismert technikákat.

A 2016/2017-es tanévben az ELLEN-SZER programban országosan 32 település 44 iskolájának 100 osztályában 2615 diák vett részt, akiket 34 rendőr oktatott.

Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadók

A négy éve indult Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadói Hálózat keretében a bűnmegelőzési tanácsadók felhívják a középiskolába járó fiatalok figyelemét az internet veszélyeire, a családon belüli erőszakra, a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekre, valamint a közlekedésbiztonságra mind az elkövetői, mind a sértetti oldalon.

A 2016/2017-es tanévben 110 település 272 középfokú oktatási intézményének 4390 osztálya vett részt a programban. A 111 tanácsadó 113 530 tanulóval találkozhatott munkája során.

Drogprevenciós összekötő tiszti hálózat

A fiatalkorúak kábítószer-fogyasztásának visszaszorítása érdekében a rendőrség három évvel ezelőtt új drogprevenciós programot indított „A szülők és a családtagok a rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében” címmel. A kezdeményezés keretein belül a rendőrség kiemelten számít a szülők együttműködésére. A program célja, hogy a 12-18 éves gyermekeket nevelő szülők, valamint családtagjaik közvetlen tájékoztatást kapjanak a kábítószer-fogyasztás kockázatairól, büntetőjogi következményeiről.

A 2016/2017-es tanévben 297 személynek e-mailben, 255 esetben telefonon keresztül, míg 150 alkalommal személyesen adtak adekvát válaszokat megkeresésekre az összekötő tisztek. Ezen túl részt vettek 503 szülői értekezleten, illetve 1225 alkalommal tartottak előadást a témához kapcsolóan.

A drogprevenciós összekötők listáját ide kattintva megtekintheti.

A tanévkezdés az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) részéről is kiemelt figyelmet kap, hiszen gyermekek biztonsága elsődleges érték.

Az ilyenkor szokásos kampány során a polgárőrök önállóan és a rendőrség állományával is szoros együttműködésben vannak jelen az iskolák és az óvodák környékén, elsősorban bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági feladatok végrehajtásában segédkezve. A polgárőr egyesületek alapfeladatához tartozik a helyi közrend és közbiztonság védelme, amelynek keretén belül közterületi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot látnak el, és a tanévkezdés időszakában a bölcsődék, az óvodák, valamint az általános iskolák közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet ellátva segítik a gyermekek biztonságos átkelését a közutakon, adott esetben a biztonságos utazásukat az iskolába és onnan haza.

ORFK Kommunikációs Szolgálat